Bágyogszovátért Egyesület

Bágyogszovátért Egyesület
Az egyesület létrehozásakor célunk az volt, hogy olyan közösségi, sokak által támogatott, ill. sokak közreműködésének teret adó szervezetet hozzunk létre, amely segítheti szülőfalunk szebbé, otthonosabbá tételét.
2008. tavaszán merült fel az egyesület alakításának gondolata, melyet több újonnan felmerült témakör is ösztönzött. Pl. a község történetének felkutatása, megírása, a falumúzeum létrehozása, működtetése, az artézi kutak felújítása, a régi iskola épületének megmentése.
Ezek és remélhetőleg még több ötlet, javaslat megvalósítása is a civil egyesület létrejöttét feltételezte.
Az volt a célunk, hogy olyan közösségi, sokak által támogatott, ill. sokak közreműködésének teret adó szervezetet hozzunk létre, amely segítheti szülőfalunk szebbé, otthonosabbá tételét. Erősítheti komfortérzetünket és a faluhoz kötődő közösségi élménnyel ajándékozhat meg bennünket.
Azt gondoljuk, a „falumegváltó” gondolatoknak itt igazán helyet, teret tudunk biztosítani. Minél kevesebb lesz a kívülről okos megjegyzéseket hangoztató ember, annál több lesz az egyesület keretei között valódi munkát végző.
Reméljük hívó szavunk sok embernél értő fülekre talál, és sok falubeli vesz részt az egyesület tevékenységében.
Egyesületünk 2008. november 7-én alakult 48 fővel. Kitűzött céljaink, feladataink megtalálhatók az egyesület alapszabályában, ill. az alakuló közgyűlésen készült jegyzőkönyvben.
Az egyesülethez pártoló vagy rendes tagként bárki csatlakozhat, aki egyetért célkitűzéseinkkel.

Az alábbiakban elolvasható az egyesület alapszabálya, az alakulásról készült jegyzőkönyv, a belépési nyilatkozatok, ill. képek láthatók az alakuló közgyűlésről.Bágyogszovátért Közhasznú Egyesület Alapszabálya:

I. fejezet

Általános rendelkezések

Az egyesület neve: Bágyogszovátért Közhasznú Egyesület
Székhelye: 9145 Bágyogszovát, Fő u. 31.
Egyesület postacíme: 9145 Bágyogszovát, Fő u. 31.
Működési területe: Bágyogszovát község közigazgatási területe

Az egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzattal, nyilvántartott tagsággal rendelkező, demokratikusan működő közhasznú társadalmi szervezet. Az egyesület nyitva áll mindenki előtt, aki elfogadja céljait.

A Bágyogszovátért Egyesület céljai:
o segíteni minden olyan törekvést, amely Bágyogszovát község fejlődését szolgálja
o hozzájárulni a község gazdasági, kulturális hagyományainak ápolásához, támogatni ezek megőrzését és fejlesztését szolgáló erőfeszítéseket
o közkinccsé tenni és ezáltal az utókor számára megőrizni a község értékeit
o erősíteni az otthon élőkben és az elszármazottakban a szülőfalu szeretetét, hozzájárulni a kötődés megtartásához és erősítéséhez
o az általános iskolával együttműködve, az oktatási, nevelési feltételek javítása, a kiváló tanárok, tehetséges tanulók támogatása
o aktív közreműködés a falu kulturális életének szervezésében, különböző események rendezésében
o a község hírnevét növelő, ill. mindennapi életét bemutató kiadványok szerkesztése, kiadása, internetes felületen történő megjelentetése
o a Bágyogszováti Falumúzeum működésének biztosítása
o a községi honlap működtetése
Az egyesület közhasznú feladatai:
o egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
o szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
o nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
o kulturális tevékenység
o a község kulturális örökségének megóvása, az írásos emlékek, használati eszközök, tárgyak felkutatása, múzeumi keretek között történő bemutatása
o a falu történetének feldolgozása, írásos formában történő megjelentetése
o a múlt épített értékeinek kutatása, megóvásuk, felújításuk érdekében vitafórumok, akciók szervezése, felújításukban aktív közreműködés
o a község környezetének védelme, környezetvédelmi programok szervezése
o a faluban élő fiatalok közösségi életének szervezése, az ifjúsági érdekek képviselete
o határon túli magyar településsel, egyesülettel kapcsolatfelvétel, kapcsolatok ápolása

Céljai érdekében az egyesület felhasználja a rendelkezésére álló szellemi és anyagi erőforrásokat, lehetőségei szerint támogatja a különböző kezdeményezéseket.

Az egyesület politikamentes tevékenységet folytat, szervezete pártoktól független, azokkal szervezetszerű együttműködést nem folytat, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési és helyhatósági képviselőjelölteket nem állít.

Az egyesület együttműködik minden olyan hazai és külföldi egyesülettel, állami, önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi szervezettel, természetes személlyel, amelyek (akik) segítik céljai megvalósítását.


Az egyesület éves bevétele nem éri el az 5 millió forintot.

Az egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát szórólapokon, és a község internetes honlapján biztosítja.

Az egyesület mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

Az egyesület mint közhasznú szervezet, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.II. fejezet

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

Az egyesület tagjai:

Az egyesület tagja lehet minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel rendelkező szervezet, feltéve, hogy az egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el és a tagdíjat (megállapodás szerinti hozzájárulást) megfizeti.
Az egyesület tagjai – a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek alapján- rendes tagok és pártoló tagok.

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése:

Az egyesületi tagsági jogviszony felvétellel jön létre. A belépési szándékot a belépőnek írásbeli nyilatkozattal kell megerősítnie.
Az egyesületbe való belépés illetőleg kilépés önkéntes.
A tagfelvétel kérdésében az egyesület elnöksége határoz

Az egyesületi tagság megszűnik:
o a kilépés írásbeli bejelentésével
o kizárással,
o törléssel.
o a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével
o ha az egyesület megszűnik

Az egyesület elnöksége a tagsági viszony megszüntetéséről dönt és a tag adatait törli a tagnyilvántartásból, ha a tag;
o több mint egyéves, önhibájából eredő tagdíjhátralékát felszólítás ellenére sem rendezi
o jogerős bírósági döntés alapján cselekvőképességet kizáró vagy azt korlátozó gondnokság alá helyeztetett

A felvételt megtagadó határozat ellen az egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni, amely a fellebbezést a következő rendes közgyűlésen tárgyalni köteles.
Az egyesület tagjai a közgyűlés által meghatározott tagdíjat, a pártoló tagok hozzájárulást fizetnek.

Az egyesület rendes tagjai

o az egyesület rendes tagja lehet minden természetes személy, aki az egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezőnek elfogadja, és a tagdíjat megfizeti. (A tagfelvételi kérelmet az elnökségnél lehet benyújtani.)

Az egyesület pártoló tagjai:

o az egyesület pártoló tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki (amely) az egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezőnek elfogadja, és a hozzájárulást megfizeti.
o a tagfelvételi kérelmet az elnökségnél kell benyújtani.
o jogi személy pártoló tagja esetében meg kell jelölni a delegált képviselő személyét, ha az nem a jogi személy vezetője.
Az egyesületnek külföldi állampolgár rendes vagy pártoló tagja egyaránt tagja lehet

Az egyesület rendes tagjainak jogai és kötelezettségei.

Az egyesület rendes tagjának jogai:
o részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein,
o választhat és választható az egyesület szerveibe,
o véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben,
o kezdeményezheti az egyesület jogszabályba ütköző határozatainak megsemmisítését,
o részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben,
o a taggyűlésen szavazati joggal rendelkezik,
o betekinthet az egyesület irataiba

Az egyesület rendes tagjainak kötelezettségei:
o az Alapszabály rendelkezéseinek betartása, a határozatok végrehajtása, az Egyesület céljainak, szellemiségének, értékrendjének tiszteletben tartása
o tagsági díj megfizetése,
o személyes közreműködés az egyesület feladatainak ellátásában, a közgyűlés, illetve elnökség határozatainak megfelelően.

Az egyesület pártoló tagjainak jogai és kötelezettségei.

Az egyesület pártoló tagjának jogai:
o az Alapszabály rendelkezéseinek betartása, a határozatok végrehajtása, az Egyesület céljainak, szellemiségének, értékrendjének tiszteletben tartása
o részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben,
o tanácskozási joggal részt vehet az egyesület taggyűlésein.
o javaslatokat tehet az egyesület működésével kapcsolatban

Az egyesületet pártoló tagjának kötelezettségei:

o az Alapszabály rendelkezéseinek betartása, a határozatok végrehajtása,
o az egyesület célkitűzései megvalósításának támogatása,
o a vállalt hozzájárulás megfizetése


III. fejezet

Az egyesület szervezete


Az egyesület szervei:

o az Egyesület Közgyűlése,
o az Egyesület Elnöksége.


Az egyesület közgyűlése

A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve.
Az ülések nyilvánosak.
Az egyesület közgyűlését legalább évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlés időpontját az elnökségnek legalább 30 nappal korábban meg kell állapítani és annak helyéről, időpontjáról, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a tagokat legalább 15 nappal a közgyűlés előtt írásban értesíteni kell.


Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
o az egyesület elnökségének többségi határozata alapján
o ha a tagok egyharmada –az ok és cél megjelölésével- azt kezdeményezi
o az elnöki tisztség megüresedése esetén, továbbá, ha az elnökség létszáma 7 fő alá csökken
o ha bíróság elrendeli
A rendkívüli közgyűlésre egyebekben az Egyesület Közgyűlésére vonatkozó szabályok az irányadók.

A közgyűlés határozatképessége

A közgyűlésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik.
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van.
Ha a közgyűlés nem határozatképes, az ismételten összehívott közgyűlés - az eredeti napirendben felvett kérdésekben - a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
A közgyűlésre szóló meghívóban a megismételt közgyűlés jogkövetkezményeire és megismételt gyűlés pontos időpontjára a tagokat figyelmeztetni kell.
A megismételt közgyűlést 30 napon belül meg kell tartani.
A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz

A közgyűlés napirendje

A közgyűlés napirendjét az Egyesület Elnöksége állapítja meg és terjeszti elő.
Az egyesület rendes és pártoló tagjai által beterjesztett javaslatokat abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés időpontja előtt három héttel benyújtották az elnökséghez. Az e határidő után vagy a közgyűlésen beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha azt a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.

A közgyűlés hatásköre

A közgyűlés az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
o az Alapszabály megállapítása és módosítása
o nemzetközi szervezetbe való be- és kilépés elhatározása
o a közhasznú szervezet éves beszámolójának jóváhagyása, közhasznúsági jelentés elfogadása
o az elnökség beszámolójának elfogadása
o az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának, valamint feloszlásának kimondása,
o az elnökség, az elnök, az alelnök megválasztása,
o az elnökség tagjainak, az egyesület elnökének , alelnökének visszahívása
o a tagfelvétel, valamint a kizárás kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása,
o az egyesület éves költségvetésének megállapítása.
o az éves tagdíj mértékének megállapítása

A közgyűlés határozathozatala:

A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén –nyílt szavazáskor- a levezető elnök szavazata dönt.
Az egyesületi tagok sorából történő kizárás, az Elnökség és az Elnök megválasztása, az Elnökség és az Elnök visszahívása, a tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik.
Titkos szavazást kell tartani, ha a jelenlévő tagok 50%-a +1 fő bármely kérdés eldöntésére ezt a szavazási módot javasolja. Titkos szavazásnál a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább háromnegyedének) igenlő szavazata szükséges.
A közhasznúságról szóló éves beszámolót a tagok 2/3-os többséggel fogadják el.
Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
A közgyűlésnek a határozatait írásba kell foglalni, és hitelesíteni kell.
A közgyűlés határozatairól az elnökség nyilvántartást vezet.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
o a döntések vázlatos tartalmát,
o a döntések időpontját,
o a döntések hatályát,
o a döntést támogatók és ellenzők arányát.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a közgyűlésen megválasztott két tag hitelesít.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a lényeges észrevételeket, javaslatokat, valamint a hozott határozatokat.
A közgyűlés nyilvános.
Az egyesület mind a határozatokba, mind pedig az egyéb iratokba való betekintés lehetőségét biztosítja. Betekintés rendje; telefonon történő előzetes megbeszélés után.
Az egyesület határozatait az elnök tartja nyilván és őrzi.
Az egyesület határozatai és egyéb iratai kérésre megtekinthetők. Kivételt képeznek a személyi ügyekben hozott döntések.
A közgyűlés döntéseit nyilvánosan kihirdetik. A jelen nem lévő tagokkal döntéseit írásban közli az elnökség.
.Az egyesület közhasznú beszámolója nyilvánosságának folyamatos biztosítása érdekében minden év végén megjelenteti az egyesület a beszámoló teljes szövegét a község internetes honlapján.
Az egyesület működését közhasznú tevékenysége érdekében fejti ki.

A tisztségviselők megválasztása

A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők:
o az elnök
o az alelnök
o elnökségi tagok
A tisztségviselők személyére bárki javaslatot tehet két héttel a közgyűlés előtt, illetve a közgyűlésen. A javasolt személy abban az esetben válik jelöltté, ha egyszerű szótöbbséggel a jelölőlistára felveszik.
Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges szavazatot, újabb szavazási fordulót kell tartani. Az új szavazási fordulóban – kettőnél több jelölt esetén – a legkevesebb szavazatot kapott jelölt nem vesz részt. A szavazást így legfeljebb háromszor lehet megismételni.
Eredménytelenség esetén a teljes választási eljárást újabb közgyűlésen kell folytatni.
A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségi nyilatkozatot kötelesek tenni az alábbi összeférhetetlenségi szabályok szerint:
Vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója(Ptk. 685.§. B.) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
o kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
o bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletekben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, ill. a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.


A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntetét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.Az egyesület elnöksége

Az elnökség hatásköre

Az egyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az egyesület 11 tagú elnöksége irányítja.
Az elnökség az egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.


Az elnökség feladatai és hatásköre:

o az Egyesület Közgyűlésének az összehívása,
o az egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete
o gondoskodás a taggyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése,
o az egyesület nemzetközi kapcsolatainak szervezése,
o az éves költségvetés és beszámoló előkészítése
o bizottságok létrehozása és megszűntetése,
o az általa létrehozott bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása illetve felmentés,
o a tagfelvételi kérelmek elbírálása,
o a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelem elbírálása.

Az elnökség – megfelelő fedezet birtokában – dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási jogkörben dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról.
Az elnökség hatáskörébe tartozik az egyesület részére ingatlan vagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint minden olyan határozat meghozatala, amelyek alapján az egyesület számára jelentős vagyoni terhek, vagy kötelezettségek keletkeznek.

Az elnökség tagjai

Az elnökség létszáma 11 fő – az Egyesület elnökével és alelnökével együtt.
Az elnökségnek csak az egyesületben tagsággal rendelkező személy lehet tagja.
Az elnökségnek csak olyan nagykorú magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet a tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.
Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbiztatásként látják el.
Az elnökség összetétele: elnök, alelnök, tagok.

Az elnökség tagjainak megválasztása, az elnökségi tagság megszűnése

Az egyesület tisztségviselőit a közgyűlés négy évre –titkos szavazással- választja.
Megválasztottnak az a tag tekinthető, aki a jelenlévő, szavazati joggal rendelkezők tagok minősített többségének (legalább háromnegyedének) igenlő szavazatát megkapta.
Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.


Az elnökségi tagság megszűnik:
o a mandátum lejártával,
o felmentéssel,
o lemondással,
o visszahívással,
o elhalálozással.

Visszahívható az elnökségi tag, amennyiben feladatát nem megfelelően végzi, így különösen: ha az elnökségi üléseken –menthető ok nélkül- nem jelenik meg, a rábízott feladatokat nem látja el, azokról felszólítás ellenére sem számol be. Az elnökségi tag visszahívásáról a közgyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel határoz. Az érintett elnökségi tag a szavazásban nem vehet részt. Szavazategyenlőség esetén az elnök, az elnök visszahívása tárgyában döntő szavazás esetén pedig a közgyűlést levezető személy szavazata dönt.

Az elnökség működése
Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét.
Az elnökség szükség szerint, de legalább évente három alkalommal ülést tart.
Az elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az elnökségi ülések nyilvánosak, azokon az elnökség tagjain kívül bárki részt vehet.
Az ülések összehívásáról az egyesület elnöke gondoskodik. Az elnökséget az egyesület elnöke írásban hívja össze, az értesítést legalább 8 nappal az ülést megelőzően el kell juttatni.
Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, alelnök vagy az elnökségi tagok az ok és a cél megjelölésével írásban indítványozza.
Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat.
A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket a jegyzőkönyvi kivonat megküldésével értesíteni kell. Az elnökség határozatairól nyilvántartást kell vezetni, melyről az elnök gondoskodik.
Lényegesnek minősül az az észrevétel és javaslat, melyet az elnökség annak ítél, vagy amelynek a jegyzőkönyvbe foglalását, az észrevételt, vagy javaslatot tevő kéri.
Az elnökség határozatainak megtekinthetőségét az elnök biztosítja a közgyűlési határozatokról leírtak szerint.
A határozatképtelenség miatt elmulasztott elnökségi ülést 15 napon belül ismételten össze kell hívni.
Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az egyesület elnöke

Az egyesület legfőbb tisztségviselője az egyesület elnöke.
Az elnök az elnökség közreműködésével irányítja, vezeti és kifelé, harmadik személyek, és szervezetek irányában képviseli az egyesületet.
Az egyesület elnöke, aki képviseleti jogát írásban, az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökségi tagokra átruházhatja. Az egyesület nevében aláírásra jogosult.
Az elnök feladata és hatásköre:

o az egyesület törvényes és szabályszerű működésének biztosítása,
o az egyesület képviselete,
o az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési határozatok végrehajtásának szervezése és ellenőrzése,
o az egyesület munkájának figyelemmel kísérése, a tagok tevékenységének koordinálása,
o aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása,
o az elnökségi ülések előkészítése, összehívása és levezetése
o döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség illetőleg az egyesület egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe.
o a közgyűlési határozatok nyilvántartása, nyilvánosságának biztosítása.
Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.


IV. fejezet

Az egyesület gazdálkodása és vagyona

Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

Az egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:

o tagsági díj
o pártoló tagsági hozzájárulások,
o természetes és jogi személyek hozzájárulásai,
o önkormányzati támogatás
o egyéb állami támogatás,
o rendezvények bevétele,
o gazdasági – vállalkozási tevékenységből származó bevételek,
o egyéb bevételek.Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
Az egyesületnek ingó és ingatlan vagyona lehet, amellyel a jogszabályok keretei között önállóan rendelkezik.
Az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek.
Az egyesület gazdálkodását, valamint gazdasági – vállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló jogszabály alapján végzi.

Az egyesület bankszámlája felett rendelkezni jogosult a mindenkori elnök aki az elnökség egy tagjával együtt gyakorolja az egyesület bankszámlája feletti aláírási, utalványozási jogot.
Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez.


V. fejezet.

Az egyesület megszűnése

Megszűnik az egyesület, ha:

o feloszlását a taggyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja,
o másik egyesülettel egyesül, vagy szétválik,
o a bíróság feloszlatja,
o a bíróság a megszűnését megállapítja.

Az egyesület megszűnése esetén az egyesület vagyonáról a taggyűlés, vagy a taggyűlés megbízásából működő felszámoló rendelkezik.
Feloszlatás esetén, vagy ha az egyesület megszűnését állapították meg, a vagyon – a hitelezők kielégítése után – állami tulajdonba kerül azzal, hogy azt közérdekű célra kell fordítani.VI. fejezet

Az egyesület felügyelete

Az egyesület törvényességi felügyeletét az ügyészség látja el. Az adóellenőrzést a szervezet székhelye szerint illetékes adóhatóság, az esetleges költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését pedig az Állami Számvevőszék végzi.

Záró rendelkezések

Az egyesület a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság által történő nyilvántartásba vételével válik jogi személlyé.
Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv., valamint az egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Záradék


Jelen Alapszabályt az egyesület 2008. november 7-én megtartott alakuló közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.

Az egyesület alapszabályát az elnök a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróságnak a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.


Bágyogszovát, 2008. november 7.………………………
elnökAz alakuló közgyűlés jegyzőkönyve:

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bágyogszovát községben, a 2008. november 7-én, 18 órakor tartott Bágyogszovátért Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlésén.

A közgyűlés helye: Bágyogszovát, Művelődési Ház nagyterme.
Jelen van: 48 fő, melyből 33 fő az alakuló egyesület rendes tagjának és 15 fő, aki pártoló tagnak jelentkezett

Berta Károly nyugdíjas pedagógus köszönti a megjelenteket az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés levezetésére Perlaky Gyuláné körjegyző személyében .
A jelenlévők ellenszavazat , tartózkodás nélkül elfogadják.

Perlaki Gyuláné köszönti a megjelenteket, ismerteti a mai összejövetel célját, a közgyűlés napirendi pontjait.
Varga Imréné személyében javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőjére, hitelesítőnek Horváth Tibornét és Farkas Noémit javasolja. A jelenlévők ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadják a javaslatot.

Napirendi pontok:
1./ az Egyesület megalapítása
2./ az Egyesület Alapszabályának elfogadása
3./ az Egyesület elnökségének, elnökének, alelnökének megválasztása.

A jelenlévők a napirendi pontokat ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadták.

1. napirendi pont:
Perlaky Gyuláné megállapítja, hogy a közgyűlés megkezdéséig 33 személy rendes tagként, 15 személy pedig pártoló tagként töltötte ki a belépési nyilatkozatot, ill. a jelenléti ívet. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egyesület megalapításához legalább10 fő egyöntetű nyilatkozata szükséges. Megkérdezi a szavazásra jogosultakat, hogy egyetértenek-e a Bágyogszovátért Közhasznú Egyesület megalapításával. A közgyűlésen megjelent 33 fő rendes tagnak jelentkezett személy egyöntetűen az egyesület megalapítása mellett szavazott.

2. napirendi pont.
Perlaky Gyuláné felkéri Torma Józsefet, hogy a közgyűlést előkészítők nevében ismertesse az alapszabály tervezetét.
Torma József köszönti a megjelenteket, köszöni a szervezőknek, a kézbesítőknek, az önkormányzati dolgozóknak a közgyűlés előkészítéséhez nyújtott segítséget. Reményét fejezi ki, hogy a jelenlévőkkel, és a később csatlakozókkal közösen megvalósulnak az alapszabályban leírtak, sőt új ötletek, javaslatok születnek a feladatok bővítésére.
Az alapszabályt nem olvassa fel, mivel mindenki számára hozzáférhető volt, csak néhány dolgot emel ki belőle.
Miért hozzuk létre az egyesületet?
Segíteni minden olyan törekvést, amely Bágyogszovát község fejlődését szolgálja, megőrzi hagyományait, és erősíti a szülőfalu szeretetét.
A környező települések egy részében is van már ilyen egyesület, több közülük nagyon jól működik.
Három dologra tér ki a továbbiakban:
1./ Úgy gondolja, hogy a jelenlévő emberek döntő többsége korábban már tevékenykedett a falú közéletében, de sokan közülük az utóbbi időben valami miatt kivonták magukat. Most viszont felelősséggel és szívesen működnek közre a közösség érdekében. Ö maga sem vett részt -amióta sportos feladatai megszűntek-, közügyet szolgáló tevékenységben.
2./ A civil egyesület működésének fontosságát abban látja, hogy az abban közreműködők közösen kiérlelt gondolatok megvalósításáért, közösségben ténykedhetnek a község javára. A tagoknak nem kell mindenben egyetérteniük, hisz különbözőek vagyunk, de egy dolog összeköthet bennünket, szülőfalunk szeretete, az érte való tenniakarás.
3./ Az elmúlt 15-20 év Bágyogszovát történetében nem a legsikeresebb időszakot jelentette. Míg korábban sok tekintetben központot jelentettünk a környező településen élők számára, mára közülük többen elhúztak mellettünk, míg mi egy helyben tipródunk. Sokan vagyunk kívülről kritizálók, kevesen, akik a közért ténylegesen teszünk. Befelé fordulás, közömbösség, irigység jellemez bennünket. Ami a legnagyobb szívfájdalom, hogy több korosztály nőtt fel anélkül, hogy bármilyen közösségi hatás érte volna őket a falu részéről. Félő, hogy az így felnőtt ifjúság korán elfordul szülőfalujától.

Milyen egyesületet szeretnénk?
- amely hozzájárul a község fejlődéséhez, amely megfelelő célokkal rendelkezik, kezdeményezőleg lép fel különböző ügyekben
- megvalósítható programokat kínál, melyekkel kimozdíthatók az emberek
- csináljunk valami olyat, amelyre évtizedekkel később is büszkék lehetünk, segítsük parkok, pihenőhelyek kialakítását, a fiatalok közösségi életének megszervezését, letelepedésük, ittmaradásuk érdekében kövessünk el mindent
- olyan falut szeretnénk, ahol otthon érezzük magunkat, és bármerre is vet a sorsunk, mindig szívesen térünk haza
Az előkészítés során sok ötlet merült fel, pl.: tanítók fája, elhunyt plébánosok, vagy más a közösségért sokat tett emberek emlékének a megőrzése, az élők megbecsülése, a régi iskolaépület közösségi célú hellyé alakítása, az elszármazottak megkeresése, pártolók felkutatása.
A fiatalokat segítsük, hogy kialakíthassák saját világukat , melyben jól érzik magukat, legyen kötődésük a szülőfaluhoz, hiszen ők jelentik a jövőt.

Az egyesületnek tagja lehet bárki, feltéve, hogy az egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az egyesület közhasznú társaság, közpénzből részesülhet. Ülései nyilvánosak, politikától távol tartja magát. Az egyesület rendes és pártoló tagjai különböző adókedvezményekben részesülhetnek.

Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Rendszeres bevétele a tagdíj, a pártoló tagsági hozzájárulás, természetes és jogi személyek hozzájárulásai, önkormányzati, állami támogatás, rendezvények bevétele, gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek, egyéb bevételek.
Torma József javaslatot tesz a fizetendő éves tagdíj mértékére. Sok ember véleményét kikérve 500 ft/hó, azaz 6000 forintos éves tagsági díjat javasol.
A tisztségviselők megválasztása előtt figyelmébe ajánlja a tagságnak, hogy olyan személyeket válasszanak, akik eddigi életvitelükkel, aktivitásukkal rászolgáltak a bizalomra, illetve más társadalmi szervezetben nem töltenek be funkciót.

Perlaki Gyuláné megköszöni a beszámolót, és megkérdezi ki akarja-e egészíteni valaki az alapszabály tervezetet.
Kovács Péter: hiányolja és kéri, hogy az alapszabályban meghatározott célok, feladatok közé vegyük be az idősekkel való foglalkozást is, hiszen nekik köszönhetjük , hogy itt vagyunk.
Herold Gyula: az 500 forintos tagdíjat jónak tartja, de aki tud adjon többet azt javasolja.
Darázsdi Géza: elmondja, nem az a cél, hogy adományok gyűjtéséből tartsák fenn az egyesületet, hanem a tagdíjból , pályázatokból egyéb anyagi forrásból.
Tájékoztatja a résztvevőket, hogy az artézi kutak helyreállítása, felújítása megtörténik.
Takács Csaba: kérdezi, aki nem rendelkezik saját jövedelemmel annak is fizetni kell tagdíjat.
Perlaky Gyuláné: mivel a tagság egyik feltétele a tagdíj megfizetése, így mindenkinek kell fizetni.
Perlaky Gyuláné megkérdezi, hogy kíván-e valaki az alapszabály-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilvánítani. Mivel több hozzászóló nem volt, szavazásra kéri a megjelenteket az alapszabállyal, ill. az elhangzott 6000 forintos évi tagdíjjal kapcsolatban. A közgyűlés a hozzászólásokkal kiegészített alapszabály-tervezetet, a 6000 forintos évi tagdíjat ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta.

3. napirendi pont:
Perlaky Gyuláné ezután ismerteti az egyesület 11 tagú elnökségére, elnökére és alelnökére vonatkozó személyi javaslatot. Megkérdezi, hogy van-e más személyre vonatkozó javaslat.
Herold Gyula: javasolja, hogy Horváth Imre is kerüljön fel a jelölő listára.
Perlaky Gyuláné: mivel Horváth Imre nincs itt, belépési nyilatkozatot nem töltött ki, és elnökségi tag csak egyesületi tag lehet, így nem kerülhet fel a javasolt személy.
Perlaky Gyuláné ismerteti a szavazás lebonyolításának módját, javaslatot tesz a szavazatszámláló bizottságra. Elnöknek Kovács Pétert, tagoknak Simon Árpádnét és Horváth Tibornét javasolja.
A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat ,tartózkodás nélkül elfogadja a javasolt személyeket.
A szavazás titkosan, a szavazócédula urnába dobásával, a külső helyiségben történik.
A szavazás megtörténte után Kovács Péter ismerteti a szavazás eredményét.
Az egyesület választásra jogosult tagjainak a száma : 33 fő, jelen volt a szavazásnál 31 fö , érvényesen szavazott 31 fő.
A megválasztottak névsora a következő.
Elnök: Torma József
Alelnök: Darázsdi Géza.

Elnökségi tagok:
Herold Gyula
Horváth Mária Kinga
Horváth Miklós
Horváthné Németh Mária
Karmazsin József
Őri Róbert
Takács Zsolt
Tóth Lászlóné
Vitéz Elemér
Torma József a megválasztottak nevében megköszöni a bizalmat , ígéri a legjobb tudásuknak megfelelően, tisztességgel fogják végezni munkájukat. Reméli hívó szavuk sok embernél értő fülekre talál, sok falubeli és faluból elszármazott ember vesz részt az egyesület építő, szépítő, hagyományőrző, falunkért tenni akaró, jó célt szolgáló munkájában.

Perlaky Gyuláné: megköszöni a részvételt, a közgyűlést 19 óra 20 perckor bezárja.


Kmf.
Torma József Varga Imréné
egyesület elnöke jegyzőkönyv vezetőHorváth Tiborné Farkas Noémi
jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő
Belépési nyilatkozatok:

Bágyogszovátért Közhasznú Egyesület
Bágyogszovát, Fő u. 31.
9145
Nyilatkozat

Én, …………………………………….. lakcím ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
születési adatok …………………………………………………………, anyja neve ………………………………………………………………, kijelentem, hogy a Bágyogszovátért Közhasznú Egyesületben a tagságot elfogadom, a tagsággal járó kötelezettségeket teljesítem!

Jelenleg nem állok a közügyektől való eltiltás hatálya alatt. Kijelentem, hogy magyar állampolgársággal rendelkezem.


……………………………, 20…. . …………………. hó ……… nap.

…………………………………
aláírás………………………………. …………………………………
tanú tanú……………………………………………… …………………………………………..
lakcím lakcímBágyogszovátért Közhasznú Egyesület
Bágyogszovát, Fő u. 31.
9145


Nyilatkozat


Én, …………………………………………………………….. lakcím ………………………………………………………………………………………………………………………
születési adatok …………………………………………………………….., anyja neve ……………………………………………………………….,
kijelentem, hogy a Bágyogszovátért Közhasznú Egyesület pártoló tagja kívánok lenni!


……………………………, 20…. . …………………. hó ……… nap.


…………………………………
aláírás

Időpontfoglaláshoz kattintson ide
Időpontfoglalás

Közösségi média